به چند نفر خانم جهت کار بسته بندی در کارگاه انتشاراتی دانشمندان کوچک در شهر زنجان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02432221467