شرکت ساوا صنعت زنگان در زنجان به یک نفر تراشکار نیازمند است.

ارسال مشخصات از طریق پیامک
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09213313569