به مهندس کامپیوتر جهت پشتیبانی شبکه و نرم افزار مالی در تهران محدوده ی شیان نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

rahmati@dimico.ir