به نیروی آشنا به امور نظافت و نگهبانی در مشهد نیازمندیم.

ساعت تماس ۱۴ تا ۲۰
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 05137664174