به نگهبان ۵۰ تا ۵۵ ساله ،۲۴ ساعته جهت مجتمع مسکونی در اصفهان نیازمندیم.

تماس ۱۶ از ساعت تا ۲۰
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09132173479